Chi tiết nghiệm thu

Thời trang Gen Việt

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 02 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 02 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Yên Nghĩa

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20 (Cầu Giấy - Phùng)

Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 20 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 20 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20 (Cầu Giấy - Phùng)

Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 20 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 20 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 19 (Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 19 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 19 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Yên Nghĩa

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 02 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 02 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 02 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 02 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20 (Cầu Giấy - Phùng)

Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 20 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Gen Việt trên tuyến 20 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy