Chi tiết nghiệm thu

Tôn Hoa Sen

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 202 (Hà Nội - Hải Dương)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 204 (Hà Nội - Thuận Thành (Bắc Ninh))

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 204 (Hà Nội - Thuận Thành (Bắc Ninh))

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 204 (Hà Nội - Thuận Thành (Bắc Ninh))