Chi tiết nghiệm thu

Dr Care

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 25 (Nam Thăng Long - Giáp Bát)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)